Grensoverschrijdende samenwerking, ook in coronatijd / Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, auch in Zeiten von Corona

De grensoverschrijdende samenwerking van Karakter met Duitse en Nederlandse partners blijft in 2020, ook in coronatijd, doorgang vinden. In de eerste helft van het jaar hebben we op verschillende manieren kennis uitgewisseld en hebben we gezamenlijk nieuw onderzoek opgestart. Ook dingen we mee naar de Grenslandprijs.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Karakter und ihren Deutschen und Niederländischen Partnern blieb auch in 2020, trotz Corona, bestehen. Im ersten halben Jahr haben wir auf verschiedene Weisen Kenntnisse ausgetauscht und zusammen eine neue Forschung gestartet. Auch am Grenzlandpreis haben wir teilgenommen.

Eindbijeenkomst Zorg Verbindt
Begin 2020 was Bas de Veen, projectmanager innovatie bij de Karakter Academie, uitgenodigd om tijdens de eindbijeenkomst van het Euregio-programma Zorg Verbindt te vertellen over de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten van Karakter en haar partners. Er is gesproken over behaalde resultaten, komende projecten en samenwerkingen en de gedeelde visie voor de toekomst. We bedanken de Euregio Rijn-Waal voor de uitnodiging en de kans om onze visie te delen.

Abschlussveranstaltung Versorgung verbindet
Anfang 2020 wurde Bas de Veen, Projektmanager Innovation bei der Karakter Akademie, eingeladen um während der Abschlussveranstaltung von dem Euregio-Programm Versorgung verbindet, etwas über unsere grenzüberschreitenden Projekte und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Deutschland und den Niederlanden, zu erzählen. Es wurde über erreichte Ergebnisse, kommende Projekte und gemeinsame Visionen für die Zukunft gesprochen. Wir bedanken uns bei der Euregio Rhein-Waal für die Einladung und die Chance, unsere Vision zu teilen.

Werkwijze IBC-jeugd uitgelicht op Duits symposium
Op uitnodiging van een van onze samenwerkingspartners, de LVR-kliniek in Viersen, heeft dr. Pierre Herpers, hoofd van de kliniek in Nijmegen, begin maart een voordracht gehouden tijdens het Forum für Pflege und Erziehung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Viersen (D). Hij heeft een presentatie gegeven over het IBC-jeugd concept in Nijmegen en het gebruik van een mediamuur in de crisiskamer. De LVR- kliniek Viersen en Karakter blijven intensief samenwerken om de kinder- en jeugdpsychiatrie aan beide zijden van de grens te verbeteren.

Arbeitsweise IBC-Jugend vorgestellt bei einem Deutschen Symposium
Auf Einladung durch einen von unseren Partnern, der LVR Klinik in Viersen, hat Dr. Pierre Herpers, Vorsitzender der Klinik in Nimwegen, Anfang März während des Forum für Pflege und Erziehung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen Vortrag gehalten. Er hat das IBC-jeugd Konzept und den Gebrauch einer Media-Wand im Kriesenzimmer vorgestellt. Die LVR Klinik Viersen und Karkater arbeiten intensiv zusammen um die Kinder- und Jugendpsychiatrie an beiden Seiten der Grenze zu verbessern.

Toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking
In maart zijn toekomstige plannen voor grensoverschrijdende samenwerking besproken met de LVR-klinieken Viersen en Essen. De kennisuitwisselingen worden als zeer waardevol beschouwd en we zullen op de korte én lange termijn door blijven gaan met de samenwerking. We zullen nieuwe kennisuitwisselingsprojecten starten op maatschappelijk relevante thema’s die spelen in de Nederlandse en Duitse jeugdzorg. Daarnaast staat het promotietraject van Bas de Veen in het teken van internationale samenwerking. Deze zal een verdiepend perspectief bieden op de waarde van internationalisering op organisatie-innovatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Die Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Im März wurden zukünftige Pläne für weitere Zusammenarbeiten mit den LVR Kliniken in Essen und Viersen besprochen. Der Wissensaustausch wurde als sehr wertvoll erfahren und wir werden die Zusammenarbeit sowohl kurzfristig, als auch längerfristig fortführen. Wir werden neue Projekte zum Wissensaustausch über gesellschaftlich relevante Themen die in der Versorgung van Kindern und Jugendlichen in Deutschland und den Niederlanden spielen, starten. Zusätzlich behandelt das Promotionsprojekt von Bas de Veen die internationale Zusammenarbeit. Diese Arbeit soll eine tiefreichende Perspektive über den Wert von Internationalisierung für organisatorische Innovation in der Kinder und Jugendpsychiatrie ermöglichen.

Internationaal onderzoek impact coronacrisis
In april is Karakter samen met Duitse onderzoekers van de LVR-kliniek in Essen een onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren in de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie. Er wordt onder andere gekeken naar hoe het thuis met gezinnen gaat en of kinderen last hebben van angst- en/of depressieve klachten. De eerste resultaten van het Nederlandse onderzoeksdeel zijn inmiddels bekendgemaakt. Het totale onderzoekstraject zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen.

Internationale Forschung zu Auswirkungen der Corona Kriese
Im April wurde in Zusammenarbeit mit Deutschen Forschern der LVR Klinik Essen eine Untersuchung zu den Auswirkungen der Corona Kriese auf Kinder und Jugendliche in psychiatrischer Behandlung begonnen. Ziel war es, jetzt und in Zukunft besser mit vergleichbaren Situationen umgehen zu können. Es wurde unter anderem untersucht wie die Situation Zuhause ist und ob Kinder Angst- und/oder Depressive Beschwerden entwickelt haben. Die ersten Ergebnisse der Niederländischen Untersuchung sind inzwischen veröffentlicht worden. Das gesamte Forschungsprojekt wird voraussichtlich sechs Monate dauern.

Grenslandprijs 2020
De Nederlandse en Duitse overheid reiken gezamenlijk de Grenslandprijs uit voor een grensoverschrijdend project dat zich inzet voor nauwere samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Samen met onze partners, de LVR-klinieken in Essen en Viersen en GGNet in Nederland, hebben we ons opgegeven voor de Grenslandprijs 2020. De structurele uitwisseling van expertise en ervaring laat zien hoe we elkaar kunnen versterken door te leren van verschillen en overeenkomsten. De prijs zal uitgereikt worden op de Grenslandconferentie later dit jaar.

Grenzlandpreis 2020
Die niederländische und die deutsche Regierung vergeben gemeinsam den Grenzlandpreis für ein grenzüberschreitendes Projekt, das eine engere Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen fördert. Gemeinsam mit unseren Partnern, den LVR-Kliniken in Essen und Viersen sowie GGNet in den Niederlanden, haben wir uns für den Grenzlandpreis 2020 angemeldet. Der strukturelle Austausch von Fachwissen und Erfahrungen zeigt, wie wir uns gegenseitig stärken können, indem wir aus Unterschieden und Ähnlichkeiten lernen. Der Preis wird später in diesem Jahr auf der Grenzland-Konferenz verliehen.