Intensief Behandelcentrum Kind

Uw kind heeft psychiatrische problematiek, maar de behandeling tot nu toe heeft niet tot voldoende resultaat geleid. Mogelijk is een behandeling door het IBC Kind geschikt.

Het Intensief Behandelcentrum kind (IBC) van Karakter Arnhem/ Nijmegen biedt behandeling met flexibele inzet aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Kenmerkend voor het IBC is dat een kind zorg en behandeling zoveel mogelijk in de eigen omgeving krijgt. Daarbij kan een kind vaak op de eigen school blijven. Wij bieden kind en ouders een compact diagnostiek- en behandeltraject. Ook geven wij ondersteuning en advies om het gedragsmatig functioneren binnen de eigen school te verbeteren.


Thuis gaat het beter
Het doel is de ontwikkeling van uw kind weer in gang te zetten. Uw kind wordt, in zijn vertrouwde sociale omgeving, geleerd om te gaan met zijn problematiek. Doordat er een sterke wisselwerking bestaat, tussen de problematiek van uw kind en de gezinssituatie, vindt de behandeling plaats in nauwe samenwerking met u als ouder. U wordt betrokken bij de opname, krijgt intensieve thuisbegeleiding, systeemgesprekken en participeert mee op de groep. De tijdsinvestering die u als ouder doet werkt veelal positief uit op de behandeling van uw kind. De kracht van uw kind en zijn gezin worden als uitgangspunten van de behandeling genomen.

Werkwijze
Bij aanmelding voor het IBC volgt er eerst een intakegesprek met de kinder- en jeugdpsychiater en behandelcoördinator. Ook vindt er een gezinsgesprek plaats met de systeemtherapeut. Mogelijk vindt er schoolobservatie plaats. De hierdoor verkregen informatie vormt de basis voor de indicatie of intensieve behandeling gewenst is voor uw kind. Samen met u maken wij een keuze voor de behandeling die op dat moment het best past bij de hulpvraag van uw kind en uw gezin.
Nadat overeenstemming over de indicatie is bereikt worden met u de behandeldoelen en het hulpaanbod besproken. Vervolgens wordt het behandelplan gemaakt. Dit plan wordt na 6-8 weken samen met u geëvalueerd. Wij bieden afgestemd op de zorg die uw kind op een bepaald moment nodig heeft intensieve ambulante behandeling, deeltijd klinische en klinische opname.

Intensieve ambulante behandeling

Tijdens de intensieve ambulante behandeling bieden wij uw kind en gezin verschillende therapieën aan zoals Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie en farmacotherapie.

Deeltijd klinische opname in Nijmegen en Arnhem

De behandelgroep bestaat uit ongeveer zes kinderen. De behandeling bestaat uit sociale vaardigheidstraining, agressieregulatie-training en training probleemoplossingsvaardigheden en psycho-educatie. Trainingen worden zowel individueel als in groepsmomenten gegeven.
De behandeltijden zijn van 12.00-16.00 uur:
Nijmegen: maandag, dinsdag en donderdag voor patiënten in de leeftijd van 5-13 jaar
Arnhem: maandag en woensdag voor patiënten in de leeftijd van 4 – 8 jaar
Arnhem: dinsdag, donderdag en vrijdag voor patiënten in de leeftijd van 8-13 jaar.

Klinische behandeling

De 24-uurs opname is de meest intensieve vorm van behandeling. De behandelgroep bestaat uit 4-5 kinderen in combinatie met 3-4 kinderen die komen voor deeltijdklinische behandeling. De behandeling komt inhoudelijk overeen met de dagklinische behandeling, maar is intensiever.

Omgeving
Voor het slagen van de behandeling is het belangrijk dat uw kind in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven functioneren. Door met één behandelplan te werken en intensief contact te onderhouden tussen school, de sociotherapeut en behandelcoördinator worden er concrete stappen gezet in de behandeling van uw kind. In overleg met u maken wij ook afspraken met zorgverleners van andere organisaties waar uw kind regelmatig komt. Er worden zaken geregeld om wachttijden rond in- en uitstroom te beperken.

Hoe lang duurt een behandeling?
We streven naar een korte behandelduur. Het is echter moeilijk aan te geven hoe lang een behandeling precies zal duren. Ieder kind is anders en de persoonlijke ontwikkeling hangt daarmee samen. Daarnaast speelt de sociale context van uw kind een bepalende rol in het geheel. Betrokkenheid, doorzettingsvermogen, samenwerking tussen gezin, school en andere hulpverleners zijn doorslaggevend in dit traject.

De aanmelding
Uw kind wordt naar Karakter verwezen door de huisarts, medisch specialist of het sociaal wijkteam uit uw gemeente.

Een overzicht van onze behandelingen: