Karakter in de (pre)kleuterklas (KIKK)

Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben vaak moeite om goed te functioneren op een regulier kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal (PSZ) of school. De ontwikkeling kan hierdoor stagneren. Karakter heeft KIKK ontwikkeld: een innovatief aanbod om de begeleiders, leerkrachten en ouders van deze kinderen behandeling in de klas aan te bieden. Doelstelling is de leerkracht kennis en handvatten bieden, zodat het kind optimaal gestimuleerd wordt en zich zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen.

KIKK: informatie voor professionals

Doelgroep
Kinderen tot 6 jaar (tot en met groep 1 en 2):

  • met een kinderpsychiatrische stoornis;
  • met een (dreigende) ontwikkelingsstagnatie op het KDV, PSZ of in de eerste 2 groepen van de basisschool.


Werkwijze

In een startgesprek met de coördinerend behandelaar, ouders, intern begeleider en leerkracht/ pedagogisch medewerker worden de hulpvragen verhelderd en het voorlopig behandelplan opgesteld.
De KIKK-behandeling start met twee observaties op locatie. Hierna wordt het behandelplan definitief gemaakt. Vervolgens vinden er acht behandel-contacten in de klas plaats gedurende een periode van 4 tot 8 weken. Hierop volgt een evaluatie met ouders, leerkracht/pedagogisch medewerker, behandelcoördinator en de KIKK-behandelaar bij Karakter. We sluiten de behandeling af en/of maken nog enkele vervolgafspraken.
De KIKK-behandelaar werkt onder supervisie van een coördinerend behandelaar van Karakter. Ook is er regelmatig overleg met de betrokken kinder- en jeugdpsychiater.
De psychodiagnostisch medewerker wordt ingezet om het cognitieve profiel zo goed mogelijk te vertalen naar de (pre) schoolse setting.
Er bestaat ook een combinatie behandeling van KIKK en IPG, voor kinderen die zowel ernstig vastlopen thuis als in het tweede milieu.

De behandeling

Hoewel het behandelplan volledig persoonlijk wordt opgesteld, zijn er enkele basismodellen ontwikkeld voor het werken aan de ontwikkeling van kinderen met ASS, ADHD, internaliserende en externaliserende problematiek. Deze zijn gericht op:

  • Psycho-educatie over psychiatrische problematiek
  • Adviezen over aanpassingen op de KDV, PSZ, of de klas
  • Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Praktische handvatten bij gedragsproblemen


Meer informatie en aanmelden
Overijssel

088 654 54 44
aanmeldenoverijssel@karakter.com


Universitair Centrum

Angelie Beekman, IPG-er, KIKK-behandelaar
06-31762858
a.beekman@karakter.com

Greet Zwarteveld, IPG-er, KIKK-behandelaar
06-15043637
g.zwarteveld@karakter.com

Een overzicht van onze behandelingen: