Karakter

Karakter

Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij ons terecht. Voor jong volwassenen tussen de 18-23 jaar is voor aanmelding overleg nodig om te beoordelen of Karakter de beste keuze is.
Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek.

Jongeren1

Bij de behandeling kijken we altijd goed naar wat een kind en het gezin nodig heeft en wat het beste bij het kind past. Dit kunnen therapieën of gesprekken zijn, individueel, in een groep of met de ouders erbij. Ook combineren we persoonlijk contact met online behandeling (e-health). Medicatie kan helpen bij sommige problemen. De meeste kinderen en jongeren blijven gewoon thuis wonen en volgen thuis of bij Karakter modules. Heel soms is een tijdelijk verblijf bij Karakter nodig om weer verder te kunnen. 

Karakter is gespecialiseerd in complexe problematiek. Bij enkelvoudige problematiek behandelen onze partners in de zorg, waarbij zij van de kennis en kunde van Karakter gebruik kunnen maken.

Raad van bestuur

Vacant
Voorzitter, portefeuillehouder behandelzaken en kinder- en jeugdpsychiater

Dhr. drs. A.A.B.D.M. (Toine) van den Broek RA MHA, portefeuillehouder bedrijfsvoering

De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk is voor de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van Karakter, de integrale strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende professionele ontwikkeling, organisatieontwikkeling en resultaatontwikkeling. Ook behoort de dialoog met interne en externe belanghebbenden tot de taak van de raad van bestuur. De raad van bestuur legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht.

In Met Karakter leest u de missie & visie van Karakter.

Lees 'Met Karakter'

Centrale Ouderraad     

“Een goede plek voor je kind, waar diagnostiek en behandeling wordt gegeven. Met duidelijke informatie en een beleid waar je achter kunt staan. Wij als ouders/verzorgers in de Centrale Ouderraad van Karakter willen hier ons steentje aan bijdragen. We behartigen de belangen van kinderen en ouders door:

  • mee te denken over het te volgen beleid en ontwikkelingen;
  • signalen af te geven wanneer zaken anders kunnen;
  • te zorgen dat de punten die wij belangrijk vinden hoog op de agenda van Karakter komen te staan.”

De bestuurssecretaris is de contactpersoon binnen Karakter voor de centrale ouderraad. Heeft u vragen die u de ouderraad wilt voorleggen? Heeft u agendapunten voor de vergadering? Mail naar ouderraad@karakter.com.

Jaarbeeld

Het jaarbeeld en het jaardocument geven een goed beeld van de activiteiten binnen Karakter. 

Jaarbeeld 2016 Zorg en kennis in beeld

Jaardocument 2016 'Duurzame transitie in de zorg voor kind en gezin'

Jaarbeeld 2015 'Transformatie en specialistische meerwaarde' Jaardocument 2015

Netwerken

Karakter participeert in diverse netwerken binnen de psychiatrie, jeugdzorg en lvb. Twee belangrijke netwerken:

Expertisenetwerk Kinder- en JeugdpsychiatrieWT Logo Expertisenetwerk Rgb

Karakter is aangesloten bij het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie, een krachtenbundeling van de zeven kinder- en jeugdpsychiatrische organisaties. Binnen het netwerkt staathet gezamenlijk (door)ontwikkelen van zorgvormen centraal vanuit de visie: innovatief inspelen op de zorgvraag van kinderen, jongeren en hun gezinnen, waardoor zij vlot toegang krijgen tot effectieve behandeling.
Onze collega's in het expertisenetwerk: Accare, de Bascule, Curium, de Jutters, Triversum, Yulius

Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
>> lees meer op de website

Algemene informatie

  • Karakter werkt volgens de algemene Algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017
  • Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van Karakter ook voldoen aan 'leveringsvoorwaarden'. Lees de leveringsvoorwaarden.
  • Loonbelastingnummer 8021.99.835.L.01
  • In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe Karakter de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd, alsmede de taken, verantwoordelijkheden, bevoegheden en onderlinge verhoudingen van de betrokken zorgverleners.

 

Terug naar boven