Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Via de beste zorg, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardig onderwijs helpen we psychisch kwetsbare kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij.


Bij Karakter geloven we in de veerkracht en het potentieel van kinderen en jongeren. We streven naar een samenleving waarin ieder kind en jongere kan meedoen, veilig en gezond kan (op)groeien en mag bloeien. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) mét complexe psychiatrische stoornissen uit alle gemeenten in Nederland kunnen na een verwijzing bij ons terecht.

Samen erop uit!

Voor de best passende zorg gaan we samen erop uit. We kijken altijd naar de situatie van een kind of jongere, waar en met wie hij/zij woont en naar school gaat of thuiszit. Onze visie is ‘Beter worden doe je thuis, waar je ook woont'. Of dat nu bij (pleeg)ouders is of bij een andere zorgorganisatie. Bij de behandeling stellen we continu de vraag: hoe ontvangt dit gezin de beste hulp om weer zicht te hebben op een goede toekomst?

In ‘Samen erop uit!’ leest u over de strategische koers van Karakter.

Samen met keten- en netwerkpartners geven we de zorg vorm met zo weinig mogelijk schotten. Karakter heeft een academische functie en wil de zorg continu verbeteren via grensverleggend wetenschappelijk en toegepast onderzoek. We zoeken buiten de gebaande paden naar de beste zorg. Met andere zorgorganisaties, ziekenhuizen en wijkteams delen we onze kennis en ervaring.

Onze getalenteerde medewerkers zijn leergierig en staan met de voeten in de klei; we gaan door waar anderen stoppen. Gemeenten kunnen op ons rekenen. We voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk, werken zo doelmatig mogelijk en zijn aanspreekbaar op transparantie in resultaat. Karakter biedt diagnostiek en behandeling, thuis en vanuit locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Raad van bestuur

Mw. drs. E.M. (Erica) Harteveld
Voorzitter, portefeuillehouder behandelzaken en kinder- en jeugdpsychiater

Dhr. drs. A.A.B.D.M. (Toine) van den Broek RA MHA

Lid, portefeuillehouder bedrijfsvoering

De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van Karakter, de integrale strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende professionele ontwikkeling, organisatieontwikkeling en resultaatontwikkeling. Ook is de dialoog met interne en externe belanghebbenden de taak van de raad van bestuur. De raad van bestuur legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht.

Raad van toezicht

De raad van bestuur van Karakter legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht. Deze is verantwoordelijk voor het toezicht op de besturing, het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De bestuurders voeden de raad met inhoudelijke ontwikkelingen en keuzes op de diverse beleidsterreinen.

De heer Prof. Dr. E.F. van Furth

voorzitter RvT, directeur behandelzaken GGZ Rivierduinen

Mevrouw Prof. Dr. E.M. Sent,

Lid RvT, Professor of Economics Radboud Universiteit

De heer Drs. M.J.N. van Wessem

Lid RvT, partner K+V interim management

Mevr Ir. E. van Zeggeren MBA

Lid RvT, Director Brand, Reputation & Marketing Management KPMG

Mevr. S.C.A.M. Ausems

Lid RvT, directeur/bestuurder a.i. Stichting Sint Jozefoord

Dhr. L. Wildeman

Lid RvT, managing director Yorkville Holding

Vacature Lid Raad van Toezicht
Lees meer www.movimento-zorg.nl/vacatures/lid-raad-van-toezicht

Governance

De raad van toezicht van Karakter vervult een rol in de goedkeuring van strategie en toetsing van de zorginhoudelijke en financiële verantwoording van beleidsuitvoering aan de gestelde doelen.
Daarnaast vervult de raad van toezicht een rol als klankbord en adviseur voor de raad van bestuur. De raad van toezicht kiest in zijn werkwijze bewust voor balans tussen inhoudelijke betrokkenheid en feitelijk toezicht houden op gepaste afstand, zodat de raad van bestuur zich gesteund voelt in zijn eindverantwoordelijke rol.

Vanuit maatschappelijk perspectief en patiëntenperspectief vervult de toezichthouder de functie op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van Karakter. De raad van toezicht en raad van bestuur scharen zich volledig achter de inhoud van de Governancecode 2017 en opereren in de geest van de governance principes.