Welke bijdrage leveren we aan de jeugdhulp?

Welke bijdrage leveren we aan de jeugdhulp?

De doelen die Karakter zich heeft gesteld sluiten aan bij het doel van de stelselwijziging en ambities van gemeenten. Het versterken van eigen kracht én probleemoplossend vermogen van kind en gezin staan centraal. Daarbij kenmerkt Karakter zich door verantwoordelijkheid te nemen voor de balans tussen opbrengsten en kosten en door helder te communiceren over ons aanbod, onze werkwijzen en onze resultaten. Maar ook door verbindingen te leggen, beschikbaar en toegankelijk te zijn voor verwijzers, zorgpartners, onderwijs, zorgverzekeraars en gemeenten en natuurlijk de patiënten.

Onderzoek

De bijdrage die wij leveren aan de jeugdzorg:

Behandeling is flexibel en dichtbij

Karakter biedt zorg op maat voor kinderen en omgeving met een complexe stoornis uit uw gemeente. Vaak in de leefomgeving van het kind, waarbij Karakter tijdelijk 'te gast' is bij gezinnen. Als klinische opname (tijdelijk) nodig is, hebben wij hier ook capaciteit voor, vanuit onze goed bereikbare, centraal gelegen locaties in Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Door de meest specialistische zorg centraal aan te bieden, denk bijvoorbeeld aan crisis opnamemogelijkheden, beperkt Karakter de maatschappelijke kosten van het beheren van meer locaties. Daarnaast brengen we onze specialistische expertise in de jeugd GGZ naar voren als het gaat om diagnostiek en consultatie, hieronder twee voorbeelden.

Integrale hulp voor kinderen met een licht verstandelijke beperking én psychische problemen

Al vele jaren koppelen we onze expertise aan meervoudig probleemgedrag, zoals ook onze specialistische zorg voor kinderen met een (licht) verstandelijk beperking en psychiatrische problemen. We zijn in staat om accurate diagnoses te stellen binnen de vaak complexe problemen van deze groep kinderen.

Onze integrale behandelprogramma’s kenmerken zich door het streven naar verbetering van het functioneren van het kind in het gezin, op school of werk en in de buurt, en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonde relaties met leeftijdgenoten.

Behandelingen vinden veelal plaats in de thuissituatie van het kind (met Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling / Intensive Home Treatment (IHT) en op school (BinK). Daarbij werken we samen met netwerkpartners of bieden we zorg met o.a. met Pluryn, Hoenderloo Groep, Dr. Leo Kannerhuis,’s Heeren Loo en Kentalis. Ook binnen samenwerkingen staat één plan voor kind en gezin centraal.

Versterking van het sociale domein op ons vakgebied: consultatie en detachering

Het blijkt niet zo gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen. Zo geven professionals in de jeugdhulp regelmatig aan dat zij hierbij hulp nodig hebben. Het gaat dan om verscheidene disciplines in het sociale domein, zoals coördinatiepunten, wijkteams, expertise teams en scholen, maar ook om huisartsen of kinderartsen.

Karakter biedt hulp in vorm van consultatie waarmee snel en doeltreffend de aard en ernst van de klachten in kaart kunnen worden gebracht en een gedegen advies aan het kind en ouders mogelijk wordt gemaakt.

Onze consultatielijn biedt ondersteuning bij triage, diagnostiek en verwijzen. Dagelijks zijn een kinder- en jeugdpsychiater en GZ-psycholoog telefonisch beschikbaar voor collegiale vragen, wat bijdraagt aan hetvroegtijdig onderkennen van problemen en het beperken van duurdere zorg.

 

Om kwaliteit te waarborgen en kosten te beheersen is de generalistische basis GGZ ontwikkeld. De huisarts heeft hierbij een cruciale rol. Karakter ondersteunt huisartsen door bijvoorbeeld de inzet van een SOH-KJP van Karakter. Deze inzet maakt het mogelijk al snel een passende diagnose te stellen waarmee lange vervolgtrajecten kunnen worden vermeden. Daarbij is er ook nauw overleg met wijkteams en Jeugdzorg om de integrale aanpak per kind en gezin te borgen.

Factsheet SO-JGGZ

Samenwerken en kennis delen

We werken samen met een keur aan andere zorgpartners. Daar zetten we onze kennis en deskundigheid op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie zo breed mogelijk en gemakkelijk bereikbaar in. Dat geldt ook voor gemeenten. Zo bezoeken en ontvangen we regelmatig wethouders, beleidsmedewerkers en andere ambtenaren om samen te werken aan de transitie en dit blijven we doen.

Kwaliteit en transparantie

Tijdens de behandeling worden patiënten van Karakter periodiek bevraagd met gestandaardiseerde vragenlijsten over hun klachten en functioneren. Dit noemen we Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze terugkoppeling van gegevens biedt de behandelaar een vinger aan de pols bij de patiënt en biedt de patiënt inzicht in wat de behandeling heeft opgeleverd.

Daarnaast werken we bij Karakter met verplichte DBC’s, de Diagnose Behandel Combinaties. Het is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt doorloopt gedurende een vastgestelde periode. Een DBC beschrijft zorgsoort (initieel of vervolg, regulier, second opinion, etc), hoofdgroep diagnose en productgroep diagnose en heeft een  looptijd van maximaal 365 dagen, waarna een vervolg DBC mogelijk is. Door het standaard gebruik van DBC’s is het inzichtelijk welke kosten er worden gemaakt per patiënt.

We kunnen per vandaag kwaliteit bieden en inzicht  verschaffen in de uitkomst van de zorg aan de patiënten. Daardoor zijn we in staat om doelmatige en verantwoorde zorg aan te bieden. Karakter is aangesloten bij de branche organisatie GGZ-Nederland en heeft sinds 2007 een HKZ kwaliteitscertificaat. Het voldoen aan actuele wet- en regelgeving maakt hier onderdeel van uit. Karakter maakt deel uit van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie dat de kennis van een groot aantal KJP/jeugd-ggz instellingen bundelt en vertaalt in informatie aan professionals en patiënten.

 

Terug naar boven