Rechten en plichten

Wanneer uw kind voor een behandeling bij Karakter is, hebben u en uw kind diverse rechten. Hieronder staan de belangrijkste op een rij en leggen we uit hoe we omgaan met uw privacy en veiligheid.
In de informatie spreken we over 'u', maar natuurlijk hebben we het hier over u en uw kind.

Toestemming voor onderzoek en behandeling
Diagnostiek en behandeling kunnen alleen starten als er overeenstemming is tussen u en Karakter. De regels hiervoor zijn:

  • Bij kinderen jonger dan 12 jaar beslissen de ouders, maar natuurlijk in overleg met het kind.
  • Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar beslissen ouders én kind.
  • Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen.


Recht op informatie

U heeft recht op informatie. U heeft het recht te weten wat er met uw kind aan de hand is, welke behandelingen daarvoor zijn en wat de inhoud van deze behandelingen zijn.

Medisch dossier
Karakter houdt een dossier bij. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en voor de financiële afhandeling worden bewaard.

  • U heeft het recht het dossier in te zien of een kopie van het dossier op te vragen. Vanaf 12 jaar heeft uw kind dit recht ook en is de inzage van ouders in overleg. Vanaf 16 jaar heeft alleen uw kind dit recht. U kunt hiervoor contact opnemen met uw behandelaar of het secretariaat.
  • U heeft het recht incorrecte gegevens te laten aanpassen. Wanneer er inhoudelijk iets in het dossier staat waar u het niet mee eens bent, heeft u het recht er iets bij te schrijven.
  • U heeft het recht het dossier te laten vernietigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, die u in de uitgebreidere bijlage leest. Het aanvraagformulier voor vernietiging kunt u opvragen bij uw behandelaar of bij het secretariaat.
    Privacy en delen gegevens

U heeft het recht op privacy
Medewerkers van Karakter gaan zorgvuldig met uw gegevens om en mogen deze alleen gebruiken in het kader van de behandeling. Karakter beschermt de privacy en deelt nooit zonder toestemming informatie over uw kind met anderen. Zo ontvangt u bij de start van de behandeling een formulier waarin u aangeeft of u toestemming geeft voor de uitwisseling van informatie met bijvoorbeeld de huisarts en de school van uw zoon of dochter.

Heeft u het idee dat er onzorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, dan kunt u dit bespreken met uw behandelaar of dit melden via dpo@karakter.com.

Uitgebreide informatie over privacy en patiëntrechten bij Karakter vindt u in ons privacystatement.

Second Opinion
Soms kan het prettig zijn om een tweede arts om advies te vragen. Overleg met uw contactpersoon hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Meldcode

Voor elk kind is het essentieel om veilig te kunnen opgroeien. Wanneer uw behandelaar vermoedt dat er sprake is van een onveilige situatie thuis, maakt hij/zij dit bespreekbaar met u en uw kind. Het kan daarbij gaan om emotionele of lichamelijke veiligheid. Samen met ouders wordt dan een plan bedacht om de veiligheid te waarborgen.

De hulpverleners van Karakter werken met de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verwijzersindex in regio Gelderland

In een gezin kan het voorkomen dat hulpverleners van verschillende organisaties betrokken zijn bij de begeleiding van het kind/gezin. De verwijsindex is een digitaal systeem dat professionals gebruiken om onderling af te stemmen wat de beste aanpak voor het kind is. Tijdens het behandeltraject kan het zijn dat de hulpverlener aan u en het kind toestemming vraagt voor het registeren van uw kind bij de verwijsindex. Als uw behandelaar een registratie doet wordt u daarover geïnformeerd. Uw behandelaar registreert alleen de naam, adres en woonplaats van uw kind.

Leveringsvoorwaarden

Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van Karakter ook voldoen aan 'leveringsvoorwaarden'. Hierin staan naast uw rechten ook wat u kunt verwachten: bijvoorbeeld dat uw kind zich moet kunnen legitimeren. Meer informatie: leveringsvoorwaarden GGZ

Meer informatie over uw rechten als patiënt vindt u op de website van de Patiëntenfederatie.