Activeringsmodule - info verwijzers

Soms blijkt dat voor een jongere* die Intensive Home Treatment (IHT) volgt, de stap naar onderwijs of een onderwijszorgarrangement te groot is. Dat hij meer nodig heeft dan vanuit de thuissituatie geboden kan worden. Een tijdelijke kleinschalige setting buiten de thuissituatie met extra begeleiding kan dan nodig zijn om de stap naar onderwijs of dagbesteding te kunnen maken. Deze setting wordt geboden via de activeringsmodule. Deze module kan ook ingezet worden om dreigende/volledige schooluitval te voorkomen.

Voor wie
Jongeren die IHT volgen en die zijn uitgevallen in het onderwijs of niet tot een dagbesteding komen. Psychiatrische problematiek is hierbij de dominante factor. Motivatie van de jongere is van essentieel belang voor de behandeling.

Doel

Toewerken naar passend onderwijs of een passende dagbesteding.

Beschrijving

De module biedt een kleinschalige setting waar binnen een therapeutisch klimaat in 3 dagdelen zowel zelfstandig als gezamenlijk aan de individuele doelen van de jongere gewerkt wordt.
De doelen zijn samen met jongere, ouders en het team van IHT geformuleerd en komen voort uit het behandelplan.
Tijdens de module wordt gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, de sociaal-emotionele vaardigheden en de executieve vaardigheden om de stap naar passend onderwijs te kunnen maken. Daarnaast wordt door observatie inzichtelijk gemaakt wat een jongere hierin van de omgeving nodig heeft.
Binnen de module zijn er ook gezamenlijke activiteiten vanuit de psychomotore therapie (PMT) en de Beeldende therapie.

Omdat deze activeringsmodule onderdeel uitmaakt van Intensive Home Treatment, worden evaluatiemomenten afgesproken binnen het IHT-traject en ook de doelen voor deze module geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre de jongere al een opbouw naar het onderwijs of een passende dagbesteding kan maken en wat daarvoor nodig is.
Waarin onderscheidt de module zich van andere voorzieningen?

Deze module is gericht op klinisch en functioneel herstel waarbij psychiatrische problematiek de dominante factor is.
Hiermee is het een module die thuishoort in de psychiatrie. Er is sprake van behandeling en niet van het bieden van onderwijs. De focus ligt op het werken aan het zelfbeeld en het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden en executieve functies die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het onderwijs.
De module maakt onderdeel uit van een intensieve samenwerking binnen een multidisciplinair team van de kinder- en jeugdpsychiatrie en kan naast andere noodzakelijke modules aan worden geboden aan cliënten die een IHT traject volgen.

Meer informatie en aanmelden

De activeringsmodule maakt deel uit van Intensive Home Treatment.

Heeft u vragen? Neem contact op met de behandelcoördinatoren van IHT NB via het mailadres iht.nb.coordinatie@karakter.com.

*Met jongeren bedoelen we zowel kinderen als jongeren.