Onderzoek naar impact coronacrisis op kwetsbare jeugd

Samen met partners is Karakter nationaal en internationaal onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kwetsbare kinderen en jongeren, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie.

Meisjes 10 jaar web

Internationale samenwerking naar effect coronamaatregelen binnen kinder- en jeugdpsychiatrie
Voor het internationale onderzoek werkt Karakter samen met Duitse onderzoekers van de LVR-Kliniek in Essen. Dit onderzoek richt zich op de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren in de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. Er wordt onder andere gekeken naar hoe het thuis met gezinnen gaat en of kinderen last hebben van angst- en/of depressieve klachten. Het onderzoekstraject zal naar verwachting zes maanden in beslag nemen en is deels afhankelijk van hoe de crisis zich ontwikkelt. Binnen enkele maanden worden al (tussentijdse) resultaten verwacht. Daarnaast werkt Karakter ook aan de opzet van een soortgelijke nationale studie.

Effect coronamaatregelen op jongeren en hulpverleners binnen (gesloten) jeugdzorg

Onderzoekers vanuit Karakter zijn samen met ervaringsdeskundigen een half jaar geleden gestart met het ZonMW onderzoeksproject “Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij?”. Meer dan dertig interviews met hulpverleners en jongeren in de JeugdzorgPlus zijn inmiddels afgenomen.
Deze week is vervolgonderzoek opgestart naar de impact van de coronamaatregelen op jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus. Behandelaren van de deelnemende JeugdzorgPlus instellingen (Horizon, OG Heldringstichting en Pluryn) en behandelaren in de keten (Entrea Lindenhout en Karakter) zijn benaderd met een vragenlijst.
Centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre de coronamaatregelen effect hebben op jongeren, en of het suïciderisico binnen de leefgroepen van de JeugdzorgPlus toeneemt, gelijk blijft of afneemt. Ook zijn we benieuwd naar het effect van de coronacrisis op het werkklimaat en het handelen van professionals. Is er een effect op de werkdruk? Zijn er momenteel meer middelen en mensen nodig? De uitkomsten zijn van belang voor verantwoording van extra aandacht hiervoor naar het Rijk en Gemeentes. De onderzoeksresultaten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.