Algemene voorwaarden opleidingen Karakter

Inschrijvingen, betalingen en accreditatie scholingsaanbod Karakter Academie

 1. Voor inschrijvingen van cursussen van Karakter gelden de algemene voorwaarden opleidingen Karakter en klachtenregeling van Karakter.
 2. Voor het scholingsaanbod van Karakter verlopen de inschrijvingen, annuleringen en betalingen via de Karakter Academie. Contact: academie@karakter.com
 3. Bij inschrijving via de website ontvangt de cursist namens de Karakter Academie een factuur per mail. Na betaling ontvang u een bevestiging van deelname.
 4. Accreditatie wordt toegekend na betaling en deelname aan de training. Accreditatiepunten worden maandelijks bijgeschreven door de Karakter Academie bijgeschreven.
 5. Uiterlijk vijf werkdagen na de vastgestelde sluitingsdatum door Karakter, ontvangt u via de Karakter Academie bericht over uw deelname.
 6. Karakter staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van het heffen van BTW. Kamer van koophandelnr. 41 24 50 75.


Annulering door opdrachtgever/cursist

 1. Bedenktijd voor de inschrijving is 14 werkdagen. Wanneer een deelnemer 10 werkdagen (of minder) voor de sluitingsdatum van inschrijving inschrijft, dan stopt de bedenktijd bij de sluitingsdatum.
 2. Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
  - Bij annulering binnen zes weken tot twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag brengen wij 50% van de totale kosten in rekening.
  - In geval van verhindering is het mogelijk een collega van uw instelling in uw plaats te laten deelnemen. Neem hiervoor contact op met de Karakter Academie via academie@karakter.com.
  - Kosteloos annuleren kan binnen de bedenktijd.
  - Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de eerste trainingsdag brengen wij € 55, - administratiekosten in rekening.
  - Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is brengen wij 75% van de totale kosten in rekening.
  - Annuleren kan alleen per e-mail aan de Karakter Academie via academie@karakter.com
  - Indien de opdrachtgever een open inschrijving hanteert waar Karakter een training voor geeft, gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als hierboven beschreven bij deelnemers.


Inschrijvingen en betalingen maatwerktrainingen Karakter Academie

 1. Voor maatwerktrainingen van Karakter gelden tevens de algemene voorwaarden opleidingen Karakter en klachtenregeling van Karakter.
 2. Voor maatwerk trainingen kunt u contact opnemen met de Karakter Academie via academie@karakter.com.
 3. Op basis van de gemaakte afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt er door de Karakter Academie een offerte opgesteld.
 4. De door Karakter gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 5. Na afronding van de training wordt een factuur door Karakter verstuurd waar een betalingstermijn van 30 dagen voor geldt.
 6. Karakter staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van het heffen van BTW. Kamer van koophandelnr. 41 24 50 75.


Annulering door Karakter Academie

 1. Uiterlijk 5 werkdagen na de sluitingsdatum van de inschrijvingen, Karakter of het scholingsprogramma doorgaat. Bij het niet doorgaan, ontvangen de eerder aangemelde deelnemers via de Karakter Academie meteen bericht.
 2. Annuleringen worden per email met verzoek tot ontvangstbevestiging gecommuniceerd.
 3. Karakter Academie behoudt zich het recht voor de trainingen te annuleren. Indien de scholing niet doorgaat vanwege te weinig aanmeldingen, ziekte docent of andere door Karakter niet te beïnvloeden omstandigheden, vervalt de betalingsverplichting. Karakter kan in dergelijke gevallen van overmacht niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, ongeacht de termijn waarop de scholing wordt geannuleerd.
 4. Bij annulering door Karakter worden de reeds betaalde opleidingskosten binnen 14 werkdagen door Karakter gerestitueerd.


Persoonsregistratie

 1. Karakter handelt in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving. Naam en bereikbaarheidsgegevens (e-mailadres) kunnen aan medecursisten worden verspreid.

Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de partijen is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.


Eigendom lesmateriaal

 1. Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij Karakter, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 2. Het lesmateriaal zal door deelnemers niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de activiteit en zal niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden.


Klachten

 1. Karakter beschikt over een klachtenregeling voor opleidingen. Deze vormt een onlosmakelijk deel van deze algemene voorwaarden.